ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น.


1111.png

(นักเรียนที่ลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนดให้ติดต่อที่ผู้ดูแลระบบ)

นักเรียนที่ต้องลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม คือ

ชั้น ม.1/7 - ม.1/14
ชั้น ม.2/7 - ม.2/14
ชั้น ม.3/7 - ม.3/14
ชั้น ม.4/10,13,14
ชั้น ม.5/10,13,14
ชั้น ม.6/10,13,14

การลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม

1. การลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone ได้
    หรือทางเว็บไซต์โรงเรียนศรียาภัย  คลิกเลือกที่ ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม

2. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว

3. กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม

    เปิดลงทะเบียน  :  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น.
    ปิดลงทะเบียน  :  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00.00 น.

4. การเข้าใช้งาน

รหัสผู้ใช้   :   รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :   เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก

ตัวอย่าง
ชื่อ    :   เด็กชายศรียาภัย  เหลืองแดง
ผู้ใช้  :   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก)

5. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ 
    ครูพรชัย  สงวนปราง  (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) 
    หรือติดต่อ  FB  :  Phonchai Sa-ngaunprang

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกวิชาเพิ่มเติมตามวัน-เวลาที่กำหนด โรงเรียนจะเลือกวิชาเพิ่มเติม
    ที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัครให้กับนักเรียนโดยอัตโนมัติ

7. หากนักเรียนมีความประสงค์เปลี่ยนวิชาเลือกเพิ่มเติม สามารถดำเนินการได้
    ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น.

    โดยให้นักเรียนรับเอกสาร แบบคำร้องขอเปลี่ยนวิชาเลือกเพิ่มเติม(บว.21) ได้ที่ห้องวิชาการ