เลือกวิชาประจำปีการศึกษา 2562/1


รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: ห้อง 113
ผู้ดูแล: ครูเสรี  แก้วสุวรรณ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: ห้อง 114
ผู้ดูแล: ครูณรงค์ศักดิ์  ขาวสุริยจันทร์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: ห้อง 116
ผู้ดูแล: ครูเบญจา  เขียวสม
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: ห้อง 115
ผู้ดูแล: ครูวรวิภา เรืองพงษ์สาร
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูวีรวรรณ บางัสสาเร๊ะ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูวีรวรรณ บางัสสาเร๊ะ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูจีรา สินสัจธรรม
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูวีรวรรณ บางัสสาเร๊ะ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 336
ผู้ดูแล: ครูมาริษา พึ่งแย้ม
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 323
ผู้ดูแล: ครูบัญชา วราภรณ์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเกษตร 1
ผู้ดูแล: ครูพัชรินทร์ เกิดด้วง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูวราห์ ชุมแสง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคหกรรม
ผู้ดูแล: ครูอุไรวรรณ สังคะโน
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเกษตร 2
ผู้ดูแล: ครูวิรุฬห์ พรหมบังเกิด
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเกษตร 1
ผู้ดูแล: ครูธานี ธรรมวุฒิ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 324
ผู้ดูแล: ครูจิราภา สองใจ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูวราห์ ชุมแสง
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเกษตร 1
ผู้ดูแล: ครูธานี ธรรมวุฒิ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเกษตร 2
ผู้ดูแล: ครูวิรุฬห์ พรหมบังเกิด
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 111
ผู้ดูแล: ครูจิราภา สองใจ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูวราห์ ชุมแสง
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 235
ผู้ดูแล: ครูมาริษา พึ่งแย้ม
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้อง 544
ผู้ดูแล: ครูมาริษา พึ่งแย้ม
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้อง 533
ผู้ดูแล: ครูมาริษา พึ่งแย้ม
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้อง 535
ผู้ดูแล: ครูบัญชา วราภรณ์
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้อง 543
ผู้ดูแล: ครูบัญชา วราภรณ์
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 233
ผู้ดูแล: ครูบัญชา วราภรณ์
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูจีรา สินสัจธรรม
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเกษตร 1
ผู้ดูแล: ครูพัชรินทร์ เกิดด้วง
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเกษตร 2
ผู้ดูแล: ครูวิรุฬห์ พรหมบังเกิด
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 234
ผู้ดูแล: ครูจิราภา สองใจ
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูวราห์ ชุมแสง
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคหกรรม
ผู้ดูแล: ครูอุไรวรรณ สังคะโน
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเกษตร 1
ผู้ดูแล: ครูธานี ธรรมวุฒิ
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้อง 545
ผู้ดูแล: ครูจิราภา สองใจ
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูวราห์ ชุมแสง
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเกษตร 1
ผู้ดูแล: ครูพัชรินทร์ เกิดด้วง
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูวราห์ ชุมแสง
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 146
ผู้ดูแล: ครูศุจินันท์  ศักดิ์สนิท
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 325
ผู้ดูแล: ครูศรีสุดา  ชูรินทร์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 136
ผู้ดูแล: ครูศรินทร มีเพียร
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: อาคาร 8
ผู้ดูแล: ครูมนตรี สุขศรี
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: อาคาร 9
ผู้ดูแล: ครูเทอดศักดิ์ สังวรกาญจน์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: สนามหน้าเสาธง
ผู้ดูแล: ครูวีระศักดิ์ สว่างวงศ์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อาคาร 9
ผู้ดูแล: ครูสุมาลี ไชยพุล
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: อาคาร 8
ผู้ดูแล: ครูมนตรี สุขศรี
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: สนามหน้าเสาธง
ผู้ดูแล: ครูวีระศักดิ์ สว่างวงศ์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อาคาร 9
ผู้ดูแล: ครูสุมาลี ไชยพุล
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: สนามหน้าเสาธง
ผู้ดูแล: ครูสยาม พร้อมมูล
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: สนามหน้าเสาธง
ผู้ดูแล: ครูนิวัฒ  รักษา
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อาคาร 9
ผู้ดูแล: ครูสุมาลี ไชยพุล
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อาคาร 9
ผู้ดูแล: ครูสุมาลี ไชยพุล
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อาคาร 9
ผู้ดูแล: ครูสุมาลี ไชยพุล
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 341
ผู้ดูแล: ครูวิมลรัตน์ แสงระวี
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 441
ผู้ดูแล: ครูอรไท คงไพฑูรย์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 435
ผู้ดูแล: ครูภาธิณี ศรีธารา
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 216
ผู้ดูแล: ครูเพ็ญประภา ดับโศรก
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 216
ผู้ดูแล: ครูเพ็ญประภา ดับโศรก
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 231
ผู้ดูแล: ครูสุพิศ สุวรรณนิภา ,ครูอภิวัฒน์ นวลศิริ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 236
ผู้ดูแล: ครูดิเรก โพธิ์พูล
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 221
ผู้ดูแล: ครูชุติมา ทวิชศรี
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 1048
ผู้ดูแล: ครูจินตนา สายสกล
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 226
ผู้ดูแล: ครูจอม กรองเห็น
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 013
ผู้ดูแล: ครูพิชิต คงแจ่ม
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 231
ผู้ดูแล: ครูสุพิศ สุวรรณนิภา ,ครูอภิวัฒน์ นวลศิริ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 236
ผู้ดูแล: ครูดิเรก โพธิ์พูล
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 221
ผู้ดูแล: ครูชุติมา ทวิชศรี
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 226
ผู้ดูแล: ครูจอม กรองเห็น
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 013
ผู้ดูแล: ครูพิชิต คงแจ่ม
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 231
ผู้ดูแล: ครูสุพิศ สุวรรณนิภา ,ครูอภิวัฒน์ นวลศิริ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 236
ผู้ดูแล: ครูดิเรก โพธิ์พูล
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 221
ผู้ดูแล: ครูชุติมา ทวิชศรี
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 226
ผู้ดูแล: ครูจอม กรองเห็น
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 013
ผู้ดูแล: ครูพิชิต คงแจ่ม
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 216
ผู้ดูแล: ครูประสิทธิ์ เพ็ชรจร
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 236
ผู้ดูแล: ครูดิเรก โพธิ์พูล
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารเกียรติยศ
ผู้ดูแล: ครูเพ็ญศรี กันภัยชร
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 1048
ผู้ดูแล: ครูจินตนา สายสกล
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 226
ผู้ดูแล: ครูจอม กรองเห็น
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 013
ผู้ดูแล: ครูพิชิต คงแจ่ม
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 231
ผู้ดูแล: ครูสุพิศ สุวรรณนิภา
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้อง 1048
ผู้ดูแล: ครูรัตนา วงศ์ลีลากรณ์
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้อง 236
ผู้ดูแล: ครูดิเรก โพธิ์พูล
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: อาคารเกียรติยศ
ผู้ดูแล: ครูเพ็ญศรี กันภัยชร
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้อง 226
ผู้ดูแล: ครูจอม กรองเห็น
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้อง 216
ผู้ดูแล: ครูประสิทธิ์ เพ็ชรจร
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้อง 236
ผู้ดูแล: ครูดิเรก โพธิ์พูล
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: อาคารเกียรติยศ
ผู้ดูแล: ครูเพ็ญศรี กันภัยชร
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้อง 226
ผู้ดูแล: ครูจอม กรองเห็น
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องภูมิปัญญา
ผู้ดูแล: ครูนิยม บำรุงเสนา
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องภูมิปัญญา
ผู้ดูแล: ครูนิยม บำรุงเสนา
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องภูมิปัญญา
ผู้ดูแล: ครูนิยม บำรุงเสนา
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องภูมิปัญญา
ผู้ดูแล: ครูนิยม บำรุงเสนา
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้องภูมิปัญญา
ผู้ดูแล: ครูนิยม บำรุงเสนา
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้องภูมิปัญญา
ผู้ดูแล: ครูนิยม บำรุงเสนา
รับสมัคร: ม.6
Note:-