ข่าวประชาสัมพันธ์SP.pngนักเรียนที่ต้องลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม คือ

ชั้น ม.1/7 - ม.1/14
ชั้น ม.2/7 - ม.2/14
ชั้น ม.3/7 - ม.3/14
ชั้น ม.4/13,14
ชั้น ม.5/10,13,14
ชั้น ม.6/10,13,14

การลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม

#นักเรียนต้องไม่เลือกรหัสวิชาซ้ำกับวิชาที่ตนเองเคยเรียนมาแล้วหากลงทะเบียนซ้ำ

กรุณาติดต่อเพื่อแก้ไขการลงทะเบียนที่ห้องวิชาการโดยด่วน !!!!

1. การลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone ได้
    หรือทางเว็บไซต์โรงเรียนศรียาภัย  คลิกเลือกที่ ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม

2. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว

3. กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม

    เปิดลงทะเบียน  :  วันจันทร์ที่ 30  พฤศจิกายน  2563 เวลา 15.00 น.
    ปิดลงทะเบียน  :   
วันศุกร์ที่  4  ธันวาคม 2563 เวลา 00.00 น.

4. การเข้าใช้งาน

รหัสผู้ใช้   :   รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :   เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก

ตัวอย่าง
ชื่อ    :   เด็กชายศรียาภัย  เหลืองแดง
ผู้ใช้  :   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก)

5. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ 
    นางสาวพรรณธิญา ไชยทอง  (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) 
    หรือติดต่อ  Line ID  :  mooplez


    หากนักเรียนต้องเปลี่ยนแปลงวิชาเลือกเพิ่มเติม กรุณาติดต่อรับเอกสาร แบบคำร้องขอเปลี่ยนวิชาเลือกเพิ่มเติม(บว.21) ได้ที่ห้องวิชาการ