เลือกวิชาประจำปีการศึกษา 2562/2


รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 111
ผู้ดูแล: ครูเสรี  แก้วสุวรรณ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 112
ผู้ดูแล: ครูเทอดพงศ์ พรหมพิชัย
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 113
ผู้ดูแล: ครูรัตนา เวฬุวนารักษ์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 114
ผู้ดูแล: ครูวรวิกา เรืองพงษ์สาร
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูวีรวรรณ บางัสสาเร๊ะ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูวีรวรรณ บางัสสาเร๊ะ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูจีรา สินสัจธรรม
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูวีรวรรณ บางัสสาเร๊ะ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 336
ผู้ดูแล: ครูมาริษา พึ่งแย้ม
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 323
ผู้ดูแล: ครูบัญชา วราภรณ์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 116
ผู้ดูแล: ครูมาริษา พึ่งแย้ม
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเกษตร
ผู้ดูแล: ครูพัชรินทร์ เกิดด้วง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูวราห์ ชุมแสง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคหกรรม
ผู้ดูแล: ครูอุไรวรรณ สังคะโน
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเกษตร
ผู้ดูแล: ครูวิรุฬห์ พรหมบังเกิด
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 324
ผู้ดูแล: ครูจิราภา สองใจ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูวราห์ ชุมแสง
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเกษตร
ผู้ดูแล: ครูวิรุฬห์ พรหมบังเกิด
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 115
ผู้ดูแล: ครูจิราภา สองใจ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูวราห์ ชุมแสง
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 545
ผู้ดูแล: ครูมาริษา พึ่งแย้ม
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 234
ผู้ดูแล: ครูมาริษา พึ่งแย้ม
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 233
ผู้ดูแล: ครูบัญชา วราภรณ์
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 543
ผู้ดูแล: ครูบัญชา วราภรณ์
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 533
ผู้ดูแล: ครูมาริษา พึ่งแย้ม
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 535
ผู้ดูแล: ครูบัญชา วราภรณ์
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูจีรา สินสัจธรรม
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคหกรรม
ผู้ดูแล: นางอุไรวรรณ สังคะโน
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเกษตร
ผู้ดูแล: ครูวิรุฬห์ พรหมบังเกิด
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูจิราภา สองใจ
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคหกรรม
ผู้ดูแล: ครูอุไรวรรณ สังคะโน
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเกษตร
ผู้ดูแล: ครูพัชรินทร์ เกิดด้วง
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 215
ผู้ดูแล: ครูจิราภา สองใจ
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูวราห์ ชุมแสง
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 131
ผู้ดูแล: ครูศุจินันท์  ศักดิ์สนิท
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 131
ผู้ดูแล: ครูศรีสุดา  ชูรินทร์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อาคาร 8
ผู้ดูแล: ครูนพดล รอดสั้น
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อาคาร 9
ผู้ดูแล: ครูเทอดศักดิ์ สังวรกาญจน์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนามกีฬากลาง
ผู้ดูแล: ครูสยาม พร้อมมูล
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อาคาร 9
ผู้ดูแล: ครูสุมาลี ไชยพูล
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อาคาร 8
ผู้ดูแล: ครูมนตรี สุขศรี
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนามกีฬากลาง
ผู้ดูแล: ครูสยาม พร้อมมูล
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อาคาร 9
ผู้ดูแล: ครูสุมาลี ไชยพูล
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อาคาร 9
ผู้ดูแล: ครูณัฐสุดา สุวรรณมา
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนามหน้าเสาธง
ผู้ดูแล: ครูนพดล รอดสั้น
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามกีฬากลาง
ผู้ดูแล: ครูสยาม พร้อมมูล
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามหน้าเสาธง
ผู้ดูแล: ครูนิวัฒ  รักษา
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคาร 9
ผู้ดูแล: ครูสุมาลี ไชยพูล
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โดมอาคาร 9
ผู้ดูแล: ครูนพดล รอดสั้น
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคาร 9
ผู้ดูแล: ครูสุมาลี ไชยพูล
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ใต้อาคาร 10
ผู้ดูแล: ครูสยาม พร้อมมูล
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคาร 9
ผู้ดูแล: ครูสุมาลี ไชยพูล
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ใต้อาคาร 10
ผู้ดูแล: ครูสยาม พร้อมมูล
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 444
ผู้ดูแล: ครูถนิมาศ สุดสวาสดิ์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 441
ผู้ดูแล: ครูอรไท คงไพฑูรย์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 435
ผู้ดูแล: ครูภาธิณี ศรีธารา
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: ห้อง 216
ผู้ดูแล: ครูเพ็ญประภา ดับโศรก
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: ข้างห้อง 216
ผู้ดูแล: ครูเพ็ญประภา ดับโศรก
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 231
ผู้ดูแล: ครูสุพิศ สุวรรณนิภา
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 236
ผู้ดูแล: ครูดิเรก โพธิ์พูล
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 221
ผู้ดูแล: ครูชุติมา ทวิชศรี
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 1048
ผู้ดูแล: ครูจินตนา สายสกล
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 226
ผู้ดูแล: ครูจอม กรองเห็น
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 013
ผู้ดูแล: ครูพิชิต คงแจ่ม
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: ห้อง 231
ผู้ดูแล: ครูสุพิศ สุวรรณนิภา
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: ห้อง 236
ผู้ดูแล: ครูดิเรก โพธิ์พูล
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: ห้อง 221
ผู้ดูแล: ครูชุติมา ทวิชศรี
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: ห้อง 226
ผู้ดูแล: ครูจอม กรองเห็น
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: ห้อง 013
ผู้ดูแล: ครูพิชิต คงแจ่ม
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: ห้อง 231
ผู้ดูแล: ครูสุพิศ สุวรรณนิภา
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: ห้อง 236
ผู้ดูแล: ครูดิเรก โพธิ์พูล
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: ห้อง 221
ผู้ดูแล: ครูชุติมา ทวิชศรี
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: ห้อง 226
ผู้ดูแล: ครูจอม กรองเห็น
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: ห้อง 013
ผู้ดูแล: ครูพิชิต คงแจ่ม
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้อง 216
ผู้ดูแล: ครูประสิทธิ์ เพ็ชรจร
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้อง 236
ผู้ดูแล: ครูดิเรก โพธิ์พูล
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: อาคารเกียรติยศ
ผู้ดูแล: ครูเพ็ญศรี กันภัยชร
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้อง 1048
ผู้ดูแล: ครูจินตนา สายสกล
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้อง 226
ผู้ดูแล: ครูจอม กรองเห็น
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้อง 013
ผู้ดูแล: ครูพิชิต คงแจ่ม
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้อง 231
ผู้ดูแล: ครูอภิวัฒน์ นวลศิริ
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้อง 1048
ผู้ดูแล: ครูรัตนา วงศ์ลีลากรณ์
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้อง 236
ผู้ดูแล: ครูดิเรก โพธิ์พูล
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: อาคารเกียรติยศ
ผู้ดูแล: ครูเพ็ญศรี กันภัยชร
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้อง 226
ผู้ดูแล: ครูจอม กรองเห็น
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ข้างห้อง 216
ผู้ดูแล: ครูประสิทธิ์ เพ็ชรจร
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 236
ผู้ดูแล: ครูดิเรก โพธิ์พูล
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารเกียรติยศ
ผู้ดูแล: ครูเพ็ญศรี กันภัยชร
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 226
ผู้ดูแล: ครูจอม กรองเห็น
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องภูมิปัญญา
ผู้ดูแล: ครูนิยม บำรุงเสนา
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: ห้องภูมิปัญญา
ผู้ดูแล: ครูนิยม บำรุงเสนา
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องภูมิปัญญา
ผู้ดูแล: ครูนิยม บำรุงเสนา
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องภูมิปัญญา
ผู้ดูแล: ครูนิยม บำรุงเสนา
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องภูมิปัญญา
ผู้ดูแล: ครูนิยม บำรุงเสนา
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องภูมิปัญญา
ผู้ดูแล: ครูนิยม บำรุงเสนา
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 131
ผู้ดูแล: ครูศิริวัฒน์ คงเพชรพันธ์
รับสมัคร: ม.3
Note:-